Гүйлгээний мэдээлэл


  н

  Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа

  Нийгэм

  2014-2016
  Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа
  0
    н

    Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь

    Нийгэм

    2013-2014
    Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь
    0

     Нийт 2 бүтээгдэхүүн. Хуудас 1 Бүтээгдэхүүн 30