Гүйлгээний мэдээлэл


н

Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа

Нийгэм

2014-2016

Өндөр хөгжилтэй орнуудын шинжлэх ухааны бүсчлэлийг Монгол улсад нутагшуулах боломжийн судалгаа, санхүү эдийн засгийн загварчлал судалгаа

Зохиогч: н
Он: 2014-2016
Улс: Монгол
Байгууллага: Монгол Улсын Их Сургууль
Барааг түгээх
Шинжлэх ухааны бүсчлэлийг хөгжүүлэх үр ашигтай загвар нь Их сургуулиудад түшиглэсэн Шинжлэх Ухааны Паркуудыг хөгжүүлж, тэдгээрт тулгуурласан инноваци хэрэгжүүлэгч компаниудын эко системийн иж бүрдлийг бий болгох гэдгийг олон улсын туршлага нотлон харуулж байна. Иймээс тус судалгааны үр дүнд өнөөгийн Монгол улсын орчин нөхцөлд шинжлэх ухааны бүсчлэлийг нутагшуулах боломж нь Их сургуулиудад түшиглэсэн шинжлэх ухааны хотхон байгуулж хөгжүүлэх явдал байж болно гэж үзлээ. Тус шинжлэх ухааны хотхонг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг санхүү эдийн засгийн талаас нь судлан хөрөнгө оруулалт болон оновчтой санхүүжилтийн хувилбаруудыг боловсруулан гаргасан болно. Мөн өнөөгийн хөрөнгийн хомсдолтой нөхцөл байдалтайгаа уялдуулан Их сургуулиудын санхүүгийн нөөцийг ирээдүйд бий болох шинжлэх ухааны хотхонг бий болгоход ашиглах боломжийг судласан.
Зүйл: Мэдээлэл:
Зохиогч: н
Он: 2014-2016
Улс: Монгол
Байгууллага: Монгол Улсын Их Сургууль

Таны худалдаж авсан барааны татаж авах холбоос, болон нууц үгийг бүртгэлтэй  и-мэйл хаягаар тань худалдаж авсан даруйд илгээнэ.

Ижил төстэй бараанууд

н

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь

Нийгэм

2013-2014
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизмыг ашиглах нь
0 ₮